Пакетне надання консалтингових послуг у сфері

пожежної та техногенної безпеки

Системи пожежогасіння

Системи пожежного оповіщення

Пожежна сигналізація

Get Adobe Flash player
Здесь можно купить рыболовные катушки

door ogneЗ історії. У минулому, зокрема в часи Радянського Союзу, та до 2002 року за часи незалежності України, керівним нормативним документом у будівництві з питань пожежної безпеки залишався СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы». Зазначеним нормативним документом встановлювалося, що прорізи в протипожежних перешкодах повинні виконуватися з негорючих матеріалів. У більшості випадків такими матеріалом залишався метал, тобто виконані з цього матеріалу двері.

Разом з тим, нормами допускалося для заповнення прорізів у протипожежній перешкоді використовувати дерев’яні двері, за умови, що деревина (дверне полотно, дверна коробка, розширювачі, лиштва) повинна бути захищена зі всіх боків негорючим металом завтовшки не менше 4 мм або піддана вогнезахисній обробці. Пам’ятає який вигляд мали двері, що були оббиті покрівельним металом по шару азбесту?

До цього часу багато чого змінилося як в нормуванні так і в технологіях виробництва протипожежних дверей.
З 1 травня 2003 року в Україні набула чинності державна будівельна норма ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» (далі – ДБН В.1.1-7). З зазначеним документом змінилися підходи до поняття протипожежних дверей, а також інших видів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.
ДБН В.1.1-7 встановлює пожежно-технічну класифікацію будівельних матеріалів, конструкцій, протипожежних перешкод, зовнішніх  пожежних драбин,  сходів та сходових кліток, будинків і споруд (надалі – будинків), приміщень, а також загальні вимоги щодо забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та об'ємно-планувальних рішень, обладнання будинків, приміщень інженерно-технічними засобами захисту від пожежі. Дещо більше зупинимося на протипожежних дверях та вимогах нормативних документів щодо їх застосування у будівництві будинків і споруд.
Із впровадженням нових підходів до визначення вогнестійкості будівельних конструкцій запроваджено класифікацію за вогнестійкістю та здатністю поширювати вогонь. Відповідно до ДБН В.1.1-7 показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів конструкції: втрати несучої здатності (R); втрати цілісності (Е); втрати теплоізолювальної спроможності (І).
Щодо протипожежних дверей доцільно зазначити наступне: вогнестійкість дверей - здатність дверей зберігати огороджувальні функ¬ції за умов пожежі; межа вогнестійкості дверей - показник вогнестійкості дверей, який виз¬начається часом від початку вогневого випробування за стандартним температур¬ним режимом до настання одного з граничних станів з вогнестійкості, що нормо¬вані. Для протипожежних дверей застосовуються два значення – втрати цілісності (Е); втрати теплоізолювальної спроможності (І).
Відповідно до таблиці 2 ДБН В.1.1-7 протипожежні двері поділяються на типи:
1-го типу – мінімальна межа вогнестійкості ЕІ 60;
2-го типу – мінімальна межа вогнестійкості ЕІ 30;
3-го типу – мінімальна межа вогнестійкості ЕІ 15.
Значення межі вогнестійкості протипожежних дверей визначають шляхом випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги», ДСТУ Б В.1.1-6-2001  «Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість».
Додаткові вимоги до протипожежних дверей викладені у ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд пожежна безпека» (далі – ДБН В.1.2-7). Зазначеною будівельною нормою викладено більш конкретизовані вимоги до вогнестійкості дверей, у тому числі таких, що містять засклення.
Наведені критерії експлуатаційних характеристик:
- цілісність Е;
- цілісність та теплоізолювальна здатність (вимоги до теплоізолювальної здатності біля крайових зазорів можуть бути знижені до рівня, за якого виключене загоряння горючих поверхневих покриттів з боку, що не зазнає вогневого впливу) ЕІ;
- самозачинення С;
- цілісність і випромінювання (тільки для елементів, до яких не висуваються вимоги до теплоізолювальної здатності І) EW.
Наведена класифікація протипожежних дверей:
- ЕІ 15; ЕІ 30; ЕІ 45; ЕІ 60; ЕІ 90; ЕІ 120; ЕІ 180; ЕІ 240;
- EW 30; EW 60;
- Е 15; Е 30; Е 45; Е 60; Е 90; Е 120; Е 180; Е 240.
ДБН В.1.2-7 деталізовано розглядаються вимоги щодо забезпечення самозачинення дверей та воріт, які є частиною протипожежної перешкоди в разі виникнення вогню та/або диму, враховуються умови навколишнього середовища, термін експлуатації, довговічність.
На будівельному ринку України застосовуються протипожежні двері вітчизняного та іноземного виробництва. Вітчизняні виробники протипожежних дверей у виробничому процесі керуються затвердженими в Україні національними стандартами. Вимоги до конструкції протипожежних металевих дверей викладені у ДСТУ Б В.2.6-77:2009 «Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови». Щодо протипожежних дерев’яних дверей, такий національний стандарт в Україні не затверджений. Виробниками розробляють відповідні технічні умови на виготовлення протипожежних дерев’яних дверей. Вимоги до порядку розроблення, погодження та затвердження технічних умов викладені в ДСТУ 1.3:2004 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов».
Підтвердженням відповідності виробу, а саме протипожежної двері, встановленим вимогам стандартів, будівельним нормам, технічних умов може буди сертифікат відповідності, що видаються органами з сертифікації призначених/уповноважених на виконання робіт в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО.
Окрім ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7 при проектуванні протипожежних перешкод у будинках і спорудах різного призначення, застосовуються відповідні державні будівельні норми за призначенням будинку. У цих нормативних документах наводяться конкретизовані вимоги щодо заповнення відповідними протипожежними дверима прорізів у протипожежних перешкодах.
Окремі будівельні норми можуть визначати вимоги лише до протипожежних перешкод, у такому випадку доцільно враховувати те, що  у разі наявності у протипожежній перешкоді прорізів їх заповнення виконується протипожежними дверима. Що мається на увазі? Так, наприклад, пунктом 9.2.11 ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди
Основні положення» встановлено: у будинках з умовною висотою понад 26,5 м коридори та інші шляхи евакуації слід відокремлювати від приміщень протипожежними перегородками 1-го типу. У протипожежних перегородках   1-го типу, відповідно до таблиці 1 ДБН В.1.1-7, заповнення прорізів здійснюється протипожежними дверима 2 типу. Відповідно до температурних режимів граничних станів конструкцій це означає: протипожежні перегородки з межею вогнестійкості EI 45, прорізи в таких перегородках заповнюються протипожежними дверима з межею вогнестійкості EI 30 (таблиця 1 та таблиця 2 ДБН В.1.1-7).
Крім поняття «протипожежні двері», у будівельних нормах встановлюються вимоги до вхідних дверей із зазначенням межі/класу вогнестійкості, без віднесення їх до протипожежних. В обох випадках вимоги щодо температурних режимів граничних станів дверей залишаються не змінними. Як приклад, така вимога, де відсутній термін «протипожежні двері», зустрічається в пункті 2.34 ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» - вхідні двері квартир повинні мати вогнестійкість не менше ЕІ 30 для будинків І, II, III ступенів вогнестійкості, не менше ЕІ 15 - для будинків ІІІа, ІІІб, IV, IVa ступенів вогнестійкості (для будинків V ступеня вогнестійкості - не нормується); пункті 9.16 ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі» - вхідні двері в номери будинків готелів повинні мати клас вогнестійкості не менше ЕІ 30.
Під час проектування нових будинків і споруд, реконструкції, капітального ремонту існуючих будинків, необхідно керуватися вимогами державних будівельних норм, зокрема викладеними у них протипожежними вимогами. Враховувати вимоги до проектування протипожежних перешкод, відповідно закладати до проектної документації протипожежні двері для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.
Доречно зазначити наступне, проведення робіт з монтажу протипожежних дверей мають право здійснювати виключно суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення у встановленому законодавством порядку.
Олексій Гладишко,
експерт з пожежної, техногенної безпеки